Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website

www.booboobalsem.nl Booboobalsem is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De

nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.

1.2 Booboobalsem is gevestigd aan de Nigtevechtseweg 154 WS, 3633 te Vreeland.

Telefoonnummer: 06-28454778, internet: Algemene www.booboobalsem.nl

email:info@booboobalsem.nl

1.3 Booboobalsem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer  75391465, 

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat

vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen

aanbiedingen niet worden geretourneerd.

3. Prijzen

Prijzen vermeld in deze voorwaarden en op de website zijn inclusief BTW.

Prijsaanpassingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen.

Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en

heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

4. Gegevens

4.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet

beperkt tot, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en

actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik

te maken van de website.

4.2 Booboobalsem garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden

behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of

op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw

voorafgaande toestemming.

4.3 Booboobalsem zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar

verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten, na te

kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van booboobalsem van uw

bestelling. Dit kan mondeling, via e-mail of via de website.

5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Booboobalsem is geaccepteerd.

5.3 Booboobalsem behoudt zich het recht voor om overeenkomsten, al dan niet met opgaaf van reden,

te ontbinden.

6. Aflevering

6.1 Aflevering geschiedt zoveel mogelijk uit eigen voorraad en zolang de voorraad

strekt. Voorraadgegevens vermeld op de website kunnen afwijken van de

daadwerkelijke voorraad. Wijziging in assortiment, prijs en verpakking zijn

voorbehouden.

6.2 Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.

6.3 Aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres, tenzij anders

overeengekomen.

6.4 Bezorging vindt plaats via PostNL. 

7. Aflevertijden

7.1 Natuurlijk Dichtbij streeft naar een zo goed en snel mogelijke aflevering.

7.2 De aflever dag en het aflevertijdstip bij bezorgen door Booboobalsem wordt onderling met de klant overeengekomen. De overeengekomen

afleveringstermijn word door Booboobalsem zo goed mogelijk nagekomen. Booboobalsem

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet

tijdige of niet volledige aflevering of door overmacht.

8. Betaling

Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de

betaling wordt gedaan. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

8.1 Vooruit betalen; U kunt het bestelbedrag overmaken aan NL03KNAB0259333522 t.n.v. Booboobalsem te vreeland U dient uw naam en ordernummer hierbij te vermelden.

8.2 iDeal of PayPal via de website.

Booboobalsem gaat pas over tot aflevering van het product wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is ontvangen.

9. Garantie

9.1 Natuurlijk Dichtbij garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website

vermelde specificaties. De producten dienen vrij te zijn van verboden materialen of fabrieksfouten.

9.2 Indien blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, of fabricagefouten bevat dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van

het betreffende product aan Booboobalsem te retourneren. Wanneer Booboobalsem akkoord

gaat met de garantie, word het artikel kosteloos door Booboobalsem vervangen.

9.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als

gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke

toestemming van Booboobalsem, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te

hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze

hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10. Retouren

10.1 U bent gerechtigd zonder opgave van de reden de overeenkomst binnen 14

dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Booboobalsem zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, het door u betaalde bedrag aan u retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, nietgebruikt is en voorzien is 

van de originele verpakking en (informatie)kaartjes.

10.2 De kosten voor het retour zenden van het betreffende product en voor het

eventueel opnieuw toezenden van een ander product, zijn voor uw eigen rekening.

10.3 Al in rekening gebrachte en gemaakte verzendkosten worden niet geretourneerd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien door Booboobalsem geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Booboobalsem ten opzichte van u beperkt tot wat in deze

Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

11.2 De aansprakelijkheid van Booboobalsem voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

11.3 Booboobalsem sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook,

direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de

website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatige gebruik van de systemen van Booboobalsem, waaronder de website, door een derde.

11.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Booboobalsem of haar ondergeschikten.

12. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden

opvattingen voor haar rekening komt.

13. Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of

button) bevatten naar websites van derden. Booboobalsem heeft geen zeggenschap over

deze websites. Booboobalsem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder

begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden,

foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software,

merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Booboobalsem, haar

licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Booboobalsem niet gelieerd is.

14.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan

derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan

op een enkele computer en/of het printen van één hard copy.

14.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen,

tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is

overeengekomen.

15. Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend

schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen

rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Booboobalsem geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van

de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische

communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Booboobalsem is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met

u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig

wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene

Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Booboobalsem zal alsdan een nieuwe

bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij

zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden

genomen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele

geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het

arrondissement waaronder Booboobalsem valt. Deze Algemene Voorwaarden

kunnen te allen tijde door Booboobalsem aangepast worden. Booboobalsem adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

17. Wijzigingen

Booboobalsem behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Versie 1, Juli 2019